دین ستیزی یا مذهب گریزی
نویسنده: هادی نیک اندیش
اضافه شده در تاریخ: 8/30/2010 3:51:28 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنی نیوز: اصطلاح "دین ستیزی" چند پگاهی بیش نیست که در زبان رسانهای جای پا پیدا کرده است.

برخی از به اصطلاح روشنفکران، و جامعه شناسان، یا کسانی که خود را چنین معرفی میکنند بر این نقطه اصرار دارند که جامعه ایران با موجی شدید از دین ستیزی روبروست، و ملت ایران در سایه خفقان سیاسی و چوب مذهبیت و تک بعدی فکری نظام، از دین بیزار و گریزان است!

نمیتوان این دیدگاه را بکلی از جامعه ایران زدود. و این بسیار طبیعی است که در جامعه  75 ملیونی افرادی باشند که با ایدهها و اندیشههای وارداتی، و یا میراث مرده جامعه کهن همخوانی نشان دهند، ولی سؤال اینجاست که؛ آیا این درصد بسیار ناچیز را میتوان نماینده جامعه ایران تلقی کرد؟!

جامعه ایران به طبع جامعهای سنتی است، و با افکار و ایدههای وارداتی با ذکاوت خاصی آمیزش پیدا میکند. آنچه با سنتها و فرهنگ ایرانی نزدیکی دارد را به راحتی هضم میکند و آنچه با فرهنگ سنتی آن مغایر است را یا با مزاج خود مناسب میسازد و یا رد میکند.

من بر این باورم که جامعه ایران با موج "دین ستیزی" مواجه نیست، بلکه با طوفانی از "مذهب گریزی" درگیر است!

تازه پس از سه دهه از حکومت آخوندهای، ایرانیان دریافتهاند که دین با مذهب دو واژه کاملا متفاوت و در بسیاری موارد متضاد هستند. و آنچه پتک تقدس را بر سر مردم ایران میکوبد مذهب است نه دین!..

دین اسلام یک مرام اصلاح گرا و سازنده و یک حرکت ساختاری چه در زمینه ساختار عمرانی جامعه و رفاه و آسایش افراد، و چه در راستای ساختار کیان انسان میباشد. تاریخ این دین ثابت کرده است که همواره در مسیر سعادت و رفاه انسانیت گام برداشته، از انسان صحرانشین بیسواد و بیفرهنگ توانسته نمونه و اسوه تاریخ ساز تربیت کند.

اما آن هنگام که مزاجهای سیاسی برای رسیدن به قدرت، و یا چپاول ثروتهای مردم مذاهبی بکلی سیاسی چون تشیع صفوی را بنا ساخته جامه دین بدان پوشیدهاند، چهره زیبای دین بکلی به یک چهره خشن و خونخوار تبدیل گشته است. به طور مثال: مهدی که در دین یک مصلح اجتماعی و یک مجدد است در مذهب فردی است خونخوار که چون از پشت پردههای غیب و افسانه بیرون پرد، هفتاد قبیله از قریشیان را سرمیبرد، و مردههای چند هزار سال قبل را از قبرهایشان بیرون کشیده تکه پاره میکند، و آن میکند که هیتلرها را از آن شرم میآید!!

جامعه نوین ایرانی در سایه رشد فرهنگی و عقلی، و پس از کشف حقیقت مرموز چهرهی آخوند جاه طلب شهوتران، که برای رسیدن به قدرت و ثروت از هیچ جنایتی چشم پوشی نمیکند، دریافته آنچه ایران را ویران ساخته و وحدت ملی کشور و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته، و جامعه ایرانی را بسوی تجزیه و برادرکشی سوق داده، همین نعره مذهبیت و تیغ بران تشیع صفوی است که بر گردن عقلها سوار شده، زنجیر بردگی و غلامی بر آزادی و اندیشه و عقل و تفکر جامعه نهاده است.ین بسیار طبیعی است که در جامعهه ایران زدود. با موجی شدید از دین ستیزی روبروست، و ملت ایران در سایه خفقان سیاسی و چوب مذهبیت و ت

و چون حکومت و نظام و بر سر آن بت "ولایت دروغین مطلقه فقیه" علم بردار این تفکر ویرانگر و ضد انسانی میباشند، ملت ایران و بخصوص نسل جوان و روشنفکر جامعه از "مذهب" گریزان شده است.

این طوفان "مذهب گریزی" که در مقابل خود مشت آهنین و چکمه نظام را میبیند با هر آنچه از دهان این نظام برآید مخالفت میکند.

بطور مثال: جامعه سنتی ایران با حجاب هیچ مشکلی ندارد! پوشش اسلامی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ایرانی است، ولی چون حجاب از سوی حکومت تحمیل میشود حاضر نیست آنرا بپذیرد! جامعه در واقع با فرعونیت و استبداد حاکم از سوی نظام صفوی در ستیز است نه با دین!

نگارنده بطور جزم میتواند ادعا کند در سایه آزادی هشتاد درصد بیحجابها و بد حجابهای جامعه ایرانی با اختیار و عشق و اراده خود بهترین پوشش اسلامی را اختیار خواهند کرد!

طوفان "مذهب گریزی" اگر در راه خود با نهضت توحیدی "بازگشت به دین اسلام"، و کنار زدن مذهب یا تشیع صفویت روبرو شود، و از قبرپرستی و تقدس مآبی روحانیت جاه طلب، و اندیشه ساختگی امامت و مهدویت (بزرگترین دروغ تاریخ)، و نیابت او، و ولایت ساختگی فقیه مطلق، راه فراری بیابد، بدون شک توانسته از زیر ناودان به چتر هدایت راه یابد و با قرآن و پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) آشنا شده چهره زیبا و دلنشین دین را به آغوش گرفته، گواهی دهد که هیچ پروردگار و معبودی نیست مگر خدای یکتا، و حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) فرستاده و رسول اوست.

اما اگر چماق مذهب پرستان تنها بخاطر پر رونق بودن بازار خمس، و قبرها و امامزادههایشان راه بر دین ببندد، بدون شک جامعه نمیتواند حقیقت دین را دریابد، و به ناچار در مسیر لادینیت قرار گرفته راه بسوی نابودی برده، در بحران حوادث روزگار سردرگم گشته، شکار اندیشههای وارداتی شده بکلی ضایع میشود.

کسی که در متن جامعه ایران زندگی میکند بخوبی جایگاه و آثار دیانت و دین دوستی را در اخلاق، برخورد و ادبیات روزانه جامعه لمس میکند، و با یک نگاه گذرا بر وضع حسینیهها و مراسم عزاداری و لعن و نفرین صفوی و افت جایگاه آخوند، و کوشش در پرده کشیدن از خیانتها و جنایتهای سران مذهبی نظام، میبینی که مذهب روز بروز در ایران کم رنگتر میشود، و تشیع صفوی نفسهای آخر خود را میزند!

زنده بگور شدن تفکر خشن و تک بعدی و کوته فکری صفویت آغاز طلوغ خورشید تابان توحید و یکتا پرستی و اسلام ناب محمدی بر ایران زمین خواهد بود.

دوستی که تازه از قید مذهب تشیع صفویت رهایی یافته، به اسلام گرویده بود جوانان را چه خوش نصیحت میکرد:

قداست آخوندها را بشکنید تا از ناودانیهای خانههایمان به جای خون آب باران بچکد!

نمایش تعداد بازديد
12129

Bookmark and Share              Balatarin
 
چهار شنبه 12 مارس 2014 - 21 اسفند 1392 - 10:03:13 به وقت تهران
سجاد 
اگرحضرت علی رض مدعي بوده كه رسول الله ص اوراجانشين تعيين نموده ايا اوچهارنفر عاقل و بالغ شاهد داشته
شما شيعيان چهار روایات ازچهار نفرکه از رسول الله شنیده باشندكه علي رض راجانشين تعيين نموده داريد
چرا حضرت علی وصحابه رض از روایت غدير برداشت خلافت نداشتند وعلی رض نگفت خلیفه شما من هستم که پیامبر ص مرا تعیین نموده وكسي از صحابه رض نگفت خلیفه ما کسی است که پیامبر ص معين نموده
اگرحضرت رض چهارشاهدنداشت ازكجا براي خويش رعيتي مي اوردكه برانهاخلافت كند
كسي كه ادعايي داردوچهارشاهدندارد براوحدقذف واجب است
چهار شنبه 26 فوريه 2014 - 7 اسفند 1392 - 10:02:00 به وقت تهران
سجاد 
الخبيثات للخبيثين خداوندبراي رسول الله وامتش قاعده قرار داد كه زن ناپاک برای مردناپاک است اگرپیامبرص زنان ناپاک میداشت بعدنزول اين ايه لحظه اي درنگ نمیکردانهاراطلاق ميداد تا جز انهانباشداماخداوندميفرمايد
لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
اجازه نداري بازن دیگری ازدواج كني ونميتواني يكي ازهمسرانت را طلاق بدهي وجايش بازن ديگر ازدواج كني
ايامرادخداونداينست كه همسرانت جزپاکان هستندحق طلاق انهارا نداري يا خداوند ميخواسته پیامبرش راتحقیرکندنعوذبالله
پنج شنبه 13 فوريه 2014 - 24 بهمن 1392 - 10:02:50 به وقت تهران
سجاد 
بعضي از علماي اهلسنت متاسفانه روش مناظره را نميدانند علماي شيعه ميخواهند بحث را منحرف كنند يك حديث ضعيف اهلسنت را بيان ميكنند تا عالم اهلسنت را وادار به دفاع از خود سازند عالم اهلسنت هرچه به این در و ان در بزند قبول نميكنندواخر خود را برنده اعلام ميكنند
در صورتيكه جوابش در دوكلمه است اگه حديث و روايت مامطابق با قران است شما نميتوانيدان را رد كنيد و اگر خلاف قران است ما هم ان را قبول نداريم ما بايد از قران جواب بدهيم در هرصفحه قران ما يك دليل داريم انان يك دليل هم از قران ندارند از توحيدبحث كنيم
دوشنبه 10 فوريه 2014 - 21 بهمن 1392 - 09:02:14 به وقت تهران
سجاد 
ادامه مطلب قبلي
در زمان خلافت سه خليفه كه رضاي خداوند بر انها باد بيش از توقع امت اسلام را پیشرفت و ترقی حاصل شد
اسلام از سه شهر مكه مدينه وطايف به هزاران شهر و روستا رسيد
و مسلمين بزرگترین قدرت دنيا گشتند و تمام وعده هاي فتح وپیروزی که خدا و رسول به مسلمين داده بودندتحقق يافت
اما شيعيان نادان به اميد اينكه اگرعلی رض خلیفه میشدبهتر ميشد اماهمينكه علي رض خليفه شد وضع بدترشداختلاف وبرادركشي بوجودامدشيعه ازهمان زمان تابه امروز حسرت اين راميخوردكه چرا علی رض خلیفه نشدازهمه مسلمين امان و ارامش رابرده
یکشنبه 9 فوريه 2014 - 20 بهمن 1392 - 09:02:33 به وقت تهران
حسن 
بسم الله الرحمن الرحیم
شیطان نمتواند به قران دستبرد بزندو نیرنگ بزرگ زده یکی مذهب و احادیث هستند که مومنان را به سوی مرده پرستی و خرافات کشانده است
چهار شنبه 5 فوريه 2014 - 16 بهمن 1392 - 09:02:27 به وقت تهران
سجاد 
اگه کسی را رییس یک شرکت تعیین کنن اون ان شرکت بیش از توقع ترقی دهد وسرمايه ان شركت را در مدت كوتاهي به هزار برابر برساند
بعديك عده احمق بياد بيگه اگه بجای این رییس فلان رییس میشد بهتر بودوشروع كنند به مخالفت با اين رييس او را هزاران اتهام بزنند وشركت از رونق وپیشرفت بیندازند
اماهمينكه فلان رييس شد هيچ بهتری صورت نگرفت بلکه هنوز اوضاع خرابتر شد
امااين جماعت احمق نه اينكه به خطاي خوداعتراف نكردندبلكه بازهم تمام خطاهارابرگردن رييس اول مي اندازند
مثال شيعه نيزچنین است همه زخمات خلفاراناديده ميگیرند
دوشنبه 3 فوريه 2014 - 14 بهمن 1392 - 09:02:15 به وقت تهران
سجاد 
اگه کسی بگوید كه ايت االله قزويني زنابي بي دين وبي تقوا وفاحشه دارد فورا مقلدان ومحبانش ميگویند نگویید زشت است هرگز ممکن نیست که کسی مانند ايت الله قزويني باچنین زنانی زندگی کند
احترام وابروي يك اخوند برايتان اينقدرمهم است و اگر هر احمقی هر تهمتی را برپیامبر ص بزند فورا مي پذيريد ابروي پیامبر ص اصلا مهم نیست باز هم ادعاي محبت پیامبرص را داريد اگر احمقی بگویه همنشین وهمراهان پیامبر منافق و کافر بوده اند برايتان مهم نيست اگرگویند پیامبرص داماد كافرمنافق داشته پدرزن كافرمنافق داشته برايتان مهم نيست
شنبه 1 فوريه 2014 - 12 بهمن 1392 - 09:02:06 به وقت تهران
سجاد 
وقتی که من به بیچارگی مذهب شيعه فكر ميكنم ميفهمم كه ازمذهب شيعه هيچ مذهبي بيچاره تر وخوارتر نیست زیرا که تمام مذاهب مطابق كتاب اسماني خويش هستنديهوديت چنان است که تورات تحریف شده ميگویدمسيحيت همچنین بهاییت همچنیین امامذهب شيعه تنها مذهبيست كه يك ايه درتاييدمذهبش ندارديك نيمه ايه اي دارندكه ان را چنان بازتاب میدهد كه گویاقران فقط همین یک ایه است وان راایه تطهیرمیدانندكه در حقيقت براي همسران پیامبر ص است اماقران درباره صحابه فرموده رضي الله عنهم كه بهترازتطهيراست زيرا كه هدف ومقصداست تطيراسباب است
پنج شنبه 30 ژانويه 2014 - 10 بهمن 1392 - 09:01:24 به وقت تهران
سجاد 
جناب منتظر مهدي
ايا اخوندي كه معتقد به تحريف قران است بهتر از مفتي و مولوي است
ايا اخوندي كه دروغ و دو رنگی به اسم تقیه عبادت مي داندبهتر از مفتي و مولوي است
ايا اخوندي كه به شما ميگویددختر وخواهرتان را براي يك ساعت كرايه بدهيد به اسم صيغه بهتر از مفتي و مولوي است
ايااخوندي كه پیامرخود متهم میکند بامنافقين وافراد بي دين همراه وهمنشين بوده وهمسران بي دين وتقواونعوذبالله فاحشه داشته بهترازمفتي ومولوي است
ايا اخوندي كه شما راميگویدكه منتظرمهدي شويدوازخطردجال كه قبل از مهدي مي ايدباخبرنميكندبهتراز
دوشنبه 27 ژانويه 2014 - 7 بهمن 1392 - 10:01:04 به وقت تهران
سجاد 
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
خداوند به چه کسانی امر میفرماید كه امانت ها را به اهلش بدهند
به پیامبر ص یا به مومنان
اگر امر به مومنان است پس چه امانتی بزرگتر از خلافت و امامت پس چگونه شیعیان ادعادارند كه پیامبر ص درغدير حضرت علي رض را به امامت تعين نموده
خداوند ميفرمايد كه خود شما مسلمانان هركه را اهل ميدانيد امنتش بدهيد
یکشنبه 19 ژانويه 2014 - 29 دی 1392 - 02:01:14 به وقت تهران
منتظرالمهدی(عج) 
شیعه راصفویه درست نکرده بلکه شیعه ها شیعه ی مولای متقیان علی(ع)اند.وهرآخوندشیعه(البته آخوندواقعی) می ارزدبه هزاران مفتی ومولوی سنی.شماوهابیانی که به علمای شیعه توهین می کنیدبدانیدکه تفرقه شما داریددرست می کنیددرحالی که عمرشماصدیقه ی کبری(س)راشهیدکرده است.
یکشنبه 21 اوريل 2013 - 1 اردیبهشت 1392 - 12:04:47 به وقت تهران
محمد 
برادر اشتباه می کنی ، دقیقا در ایران دین گریزی است نه مذهب گریزی اگر مذهب گریزی بود نباید رشد مسیحیت و زرتشتی در ایران زیاد می شد ، حتما بازدداشت نو گرویدگان به مسیحیت را در اخبار می خوانید . شما چون درگیر بحث شیعه و سنی هستید و تعصب مسلمانی هم دارید چنین برداشتی دارید و می خواهید اندیشه ی سنی را از گریز جوانان ایرانی استثنا کنید .
امروزه بسیاری از جوانان و نوجوانان را می بینیم که نمی خواهند خود را پایبند هیچ دینی کنند بخشی از آنها بیشتر به دنبال معنویت گرایی و خداپرستی بی دین هستند و بویژه از مسلمانی تنفر پیدا کرده اند گفتم مسلمانی و نه شیعه یا سنی آنها شیعه و سنی را به یک اندازه منحرف و گمراه می دانند . شاید اشتباه فکر کنند اما آنها به اطرافشان نگاه می کنند و می بینند و داوری می کنند . آیا آن چیزی که در عراق و افغانستان و سوریه و ایران و بحرین و... می بینیم برای رد اندیشه های شیعه و سنی کفایت نمی کند ؟
امروزه مردم ایران بیش از هر زمان دیگری با جهان در ارتباط هستند آنها به کشورهای دیگر رفت و آمد می کنند از راههای ارتباط جمعی ( اینترنت ، ماهواره و ... ) با جهان آشنا شده اند و هر اندازه که با کشورهای دیگر آشنا می شوند دین گریز تر می شوند آنها می بینند که هیچ کشور مسلمانی که بر اساس شریعت اسلامی حکومت می کند مردمانش به سعادت و خوشبختی نرسیده اند و جز جنگ و بمب گذاری و خون ریزی و کشت و کشتار چیز دیگری را از آنها نمی بینند . بنده هم چندی است نماز نمی خوانم نه اینکه خدا را فراموش کرده باشم اما هر بار که اخبار را می بینم بیشتر از مسلمانی دور می شوم . سخن بسیار است اما نمونه ای را می آورم شاید بد نباشد ، شما شیعه را می کوبید که با صیغه موقت زنا را گسترش می دهد اما روحانی سنی تونسی که جهاد نکاح می دهد را نمی بینید بنده به این نتیجه رسیده ام که شیعه و سنی زن را تنها در چار چوب ارضای جنسی مرد می بینند و دیگر هیچ ، یکی با صیغه موقت یکی با تعدد زوجات و کنیز و جهاد نکاح .
به دید من عقلی که خداوند به بشر داده است بهترین راهنمایش است .
در سایه ی همین عقل بشری است که اینک من و شما به گفتگو می نشینم و این پیشرفت به دست نمی آید مگر اینکه در جامعه ای عدالت اجتماعی نسبی و رفاه و آسایش نسبی و اقتصادی سالم و آزادی اندیشه و عقیده حاکم باشد و ملاک برتری انسان ها رنگ پوست یا زبان یا دین آنها نباشد .
سه شنبه 5 اوريل 2011 - 16 فروردین 1390 - 11:04:52 به وقت تهران
islam 
ميخواهم به اوني كه خودشو بجه كرد ميخونه بكم تو خواهر خودت رو هم نميشناسي مثل همون اروباييان كه دخترانشان توسط يكي از اعضاي خانواده مورد تجاوز قرار ميكيره توهم از اونها بدتر نباشي بهتر نيستي فقط كنم تو حتي در مورد تجاوز مادر خودت هم نشناسي جون كلا بيماري و تو را بايد سوزاند و من مطمن هستم كه در زندكي خيلي بدبخت هستي و انشاالله خدا تو را هدايت نكنند جون لياقت هدايت نداري بس در جهل خودت بمون هي سك صفت خدا تو و همكيشان و همفكرتنت را هدايت نكنند و همه را لعنت كند امين
شنبه 9 اکتبر 2010 - 17 مهر 1389 - 02:10:32 به وقت تهران
ایت الله قزوینی 
بشنو اعترافات آخوند قزوینی
http://www.youtube.com/watch?v=CM8socsNjVA
دوشنبه 13 سپتامبر 2010 - 22 شهریور 1389 - 07:09:01 به وقت تهران
غلام عمر 
جناب کرد بچه دین خداپسند اسلام است ودین اسلام منهای حضرت رسول (ص) دین نیست وتو هم درنادانی مطلق بسر می بری خدا تو وامثال تو رو هدایت کنه وگرنه تو کافری ومستحق لعنت پس توبه کن وشهادتین رو دوباره برزبان جاری کن
یکشنبه 12 سپتامبر 2010 - 21 شهریور 1389 - 02:09:35 به وقت تهران
کردبچه 
دینی که خامنای ملاعمر بن دلادن ازش دربیاد باید رید توش و همچنین دینیکه جز زنبارگی شهوت و کمر به پایین چیزی توش نیست این لینک را تو بالاترین دیدم بد نیست شما هم بخوانید درود بر اخلاق و انسانیت و خدا پرستی بدون واسطه اخوند و مفتی محمد یک بیمار جنسی بوده نه پیامبر.اگر دلیلی عقلی دارید به دیگران هم بگویید نه مثل تو جیهات بند تنبانی برای امام زمان که شیعه دارند خدا فقط یک پیامبر دارد که انهم عقل است .http://proosha66.blogspot.com/2010/09/blog-post_11.html
سه شنبه 31 اوت 2010 - 9 شهریور 1389 - 05:08:52 به وقت تهران
یکتاپرست 
سلام.کاملادرست است چندصبایی دین ستیزی مدشده واین نیزبگذرد.مگراسلام به آخوندربط داردکه بخواهدگناه مشتی دکانداررابه پای آن نوشت؟اسلام یعنی تسلیم بی وچون وچرای پروردگارعالمیان.بنده مطلق خداشدن تارسیدن به پرهیزکاری.غیرخدارانخوانیدوبه حرفهای مشتی دغلباز که نه جیبشان پرمی شودونه طمع شان سیراب.که فقط خداوندعالمیان ازپس شکم پارگی اینهابرمی آید.خدای پناه به تومی بریم ازشرهرچه شیطان عفوام فریب.خدابه بندگان مومن وباتقوایش نورایمان وحب الهی ببخشد.خدای ازاینکه راه بندگی رانشانم دادی شکرت رابه جامی آورم.
دوشنبه 30 اوت 2010 - 8 شهریور 1389 - 06:08:06 به وقت تهران
آخوند 
کاملا موافقم:
قداست آخوندها را بشکنید تا از ناودانیهای خانه‫هایمان به جای خون آب باران بچکد!
 
نام:  
متن: 
 
      
 
 
 
 
 
2012 © Sunni-news.net .همۀ حقوق ویژه سنی نیوز است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد